RSS
A A A
SmodBIP

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 ogłasza nabór na stanowisko pracy główny księgowy.

02.07.2012

 Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z  praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Określenie wymagań zwiazanych ze stanowiskiem głównego księgowego : 

 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • ukończenie : ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupelniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej tzryletniej praktyki w księgowości / preferowana księgowość w jednostce budżetowej / lub ukonczenie średniej , policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości najlepiej w jednostce budżetowej,
 • znajomość obsługi programów księgowych i płacowych, Comarch OPT!MA CDN PŁATNIK, znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej,
 • znajomość  zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej , ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność  pracy w zespole , rzetelność, dobra organizacja pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego :

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych, wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
 • przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 • kontrola nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych.

Wymagane dokumenty :

 • CV ze zdjęciem oraz dokładnym przebiegiem pracy zawodowe,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą : ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie przedszkola lub przesłać w terminie do dnia 14. 08. 2012 r. na adres : Przedszkole Miejskie Nr 1 w Olsztynie ul. Tczewska11, 10- 253 Olsztyn w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Olsztynie.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Teresa Ratuszniak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 

w Olsztynie

Opublikował: Dorota Ulatowska
Publikacja dnia: 02.07.2012

Dokument oglądany razy: 2088
« inne aktualności